Kurkuma

Kurkuma je česta tema mnogih popularnih, ali i znanstvenih radova u kojima se raspravlja o njenim učincima na zdravlje. Najčešće se koristi u obliku začina, a prisutna je u prehrani već tisućama godina. Drevna medicina prepoznala je njenu vrijednost te se kurkuma koristila i još uvijek se koristi u tretmanu mnogih stanja i bolesti. Moderna znanost danas postupno dolazi do spoznaja o njenim mogućim metaboličkim putevima djelovanja u organizmu.
Kao najvažnija bioaktivna komponenta kurkume ističe se kurkumin za koji se pokazalo da sudjeluje u regulaciji mnogih biokemijskih puteva jer modulira nekoliko molekularnih ciljeva, poput transkripcijskih faktora, citokina, enzima i gena koji reguliraju proliferaciju i apoptozu stanica (Nakagawa i sur., 2014). Kurkumin je netoksični inhibitor kalcij-adenozin trifosfatazne pumpe, a djeluje tako što smanjuje razinu kalcija u endoplazmatskom retikulumu (Egan i sur., 2004). Njega se smatra novim nutraceutikom s korisnim učincima kod raznih bolesti i stanja.

Jeste li znali?
Nutraceuticima (eng. nutraceutical) se smatra različita hrana ili komponente hrane koji imaju značajnu ulogu u prevenciji i tretmanu različitih bolesti kao i u održavanju normalnih fizioloških funkcija s ciljem održavanja zdravlja (Das i sur., 2012).

Još je tradicionalna kineska medicina prepoznala je važnost kurkumina zbog njegovih protuupalnih, anitiseptičkih i antivirusnih svojstva. Kurkumin djeluje tako što snižava razinu proupalnih medijatora kao što su IL-6, IL-8, NO, prostaglandina E2 i TNF-α. Pokazalo se da djeluje zaštitno na zglobnu hrskavicu jer inhibira djelovanje proteolitičkih enzima koji promoviraju njenu degradaciju (Mahdavi i sur., 2018). No, najveći problem kurkumina je njegova slaba topljivost u vodi. Istraživanje koje su proveli Song i suradnici pokazalo je da i kod najvećih primijenjenih doza, razina serumskog kurkumina ostala niska (Song i sur., 2004).
Djelomično rješenje su pronašli znanstvenici sveučilišta u Oklahomi koji su uočili da se topljivost, tj. bioraspoloživost povećava djelovanje topline, odnosno zagrijavanjem (Kurien i sur., 2007). Moguće je povećati topljivost kurkumina stvaranjem krutih disperzija, primjerice pomoću vodotopivih nosača kao što je celulozni acetat koje će također povećati oralnu biodostupnost kurkumina (Wan i sur., 2011). Promatran je i učinak nano formulacija kurkumina koje bi mogle poboljšati njegovu biodostupnost (Yallapu i sur., 2014). Posebno važnim se ističu metalni kompleksi s kurkuminom koji bi mogli imati više korisnih učinaka, od detekcije kancerogenih stanica pa do selektivnog izazivanja apoptoze u stanicama (Wanninger i sur., 2015). Smatra se da su kurkumin-metal kompleksi kao i nanočestice budućnost korištenja kurkuminoida u terapiji i prijenosu lijeka do ciljanog područja. Najčešće korišteni oblik povećanja biodostupnosti je kombinacija kurkime s crnim paprom jer je utvrđeno da prisutnost crnog papra povećava biodostupnost kurkume za čak 2000% u ljudi (Shoba i sur., 1998).

Gastroprotektivno djelovanje
Za kurkumu se smatra  da ima gastroprotektivno djelovanje i hiperemsku aktivnost protiv stresom indduciranih želučanih lezija zbog mehanizma koji uključuje endogene prostaglandine, dušikov oksid i neuropeptide (Czekaj, 2016).

Neodegenerativne bolesti
Mnoge neurodegenerativne bolesti nastaju zbog nakupljanja agregata proteina, oštećenja uzrokovanih upalom i zbog oksidativnih oštećenja. Kurkuma ima neke vrlo poželjene karakteristike za tertman neurodegenerativnih bolesti jer djeluje antioksidativno, protuupalno i antiagregacijsko zbog čeka se smatra jakim kandidatom za prevenciju bolesti poput Alzheimera, Parkinsona i moždanog udara (Cole i sur., 2007). Ipak, za potvrdu takvih navoda potrebna su daljnja sitraživanja.

Antikancerogeno djelovanje
U literaturi se može pronaći više različitih znanstvenih radova koji promatraju antikancerogeno djelovanje kurkume, odnosno njegove aktivne tvari kurkumina. Kurkumin djeluje tako što ometa različite signalne puteve stanica, uključujući stanični ciklus, apoptozu, proliferaciju, angiogenezu, metastazu i upalu te selektivno ubija tumorske stanice. Smatra se da je upravo njegov široki spektar djelovanja u organizmu odgovoran što kurkuma pokazuje antikancerogeno djelovanje (Anand i sur., 2008). Prema pojedinim znanstvenim radova ističe se oralna doza od 3,6 g kao sigurna za korištenje u prevenciji i tretmanu karcinoma koja se nalaze van gastrointestinalnog trakta (Sharma i sur., 2004).

Psorijaza
Farmakološki tretman psorijaze temelji se na antiproliferacijskom, protuupalnom djelovanju ili modifikaciji diferencijacije. Više studija je utvrdilo da kurkumin ima učinak na tretman psorijaze. Prema jednom istraživanju uočeno je da kurkumin inhibira proliferaciju keratinocita što je jedan on mogućih načina djelovanja za tretman psorijaze (Pol i sur., 2003).

Kurkuma i osteoartristis
U preglednom radu koji je promatrao utjecaj biljne medicine na bol i upalu kod osteoartritisa ustanovljeno je da se kurkuma može koristiti kao pomoćna terapija u tretmanu osteoartritisa (Mahdavi i sur., 2018). Do sličnog zaključka su došli autori preglednog rada u kojem su se kritički osvrnuli na osam kliničkih studija koje su promatrale utjecaj kurkume na tretman osteoartritisa te su ustanovili da proizvodi koji sadrže kurkumu dovode do statistički značajnog poboljšanja krajnjih točaka osteoporoze (Perkins i sur., 2017).

Literatura:
Anand, P., Sundaram, C., Jhurani, S., Kunnumakkara, A. B., Aggarwal, B. B. (2008) Curcumin and cancer: an “old-age” disease with an “age-old” solution. Cancer letters 267(1), 133-164.
Czekaj, R., Majka, J., Ptak-Belowska, A., Szlachcic, A., Targosz, A., Magierowska, K., Strzalka, M., Magierowska, K., Brzozowski, T. (2016) Role of curcumin in protection of gastric mucosa against stress-induced gastric mucosal damage. Involvement of hypoacidity, vasoactive mediators and sensory neuropeptides. J. Physiol. Pharmacol. 67(2), 261-275.
Das, L., Bhaumik, E., Raychaudhuri, U., Chakraborty, R. (2012) Role of nutraceuticals in human health. J. Food Sci. Technol. 49(2), 173-183.
Egan, M. E., Pearson, M., Weiner, S. A., Rajendran, V., Rubin, D., Glöckner-Pagel, J., Canny, S., Du, K., Lukacs, G. L., Caplan, M. J. (2004) Curcumin, a major constituent of turmeric, corrects cystic fibrosis defects. Science 304(5670), 600-602.
Kurien, B.T., Singh, A., Matsumoto, H., Scofield, R.H. (2007) Improving the Solubility and Pharmacological Efficacy of Curcumin by Heat Treatment. Assay Drug Dev. Technol. 5, 567-576.
Nakagawa, Y., Mukai, S., Yamada, S., Matsuoka, M., Tarumi, E., Hashimoto, T., Tamura, C., Imaizumi, A., Nishihira, J., Nakamura, T. (2014) Short-term effects of highly-bioavailable curcumin for treating knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled prospective study. Journal of Orthopaedic Science 19, 933-939.
Perkins, K., Sahy, W., Beckett, R.D. (2017) Efficacy of Curcuma for Treatment of Osteoarthritis. Journal of Evidence-Based Integrative Medicine 22, 156-165.
Pol, A., Bergers, M., Schalkwijk, J. (2003) Comparison of antiproliferative effects of experimental and established antipsoriatic drugs on human keratinocytes, using a simple 96-well-plate assay. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal 39(1), 36-42.
Sharma, R. A., Euden, S. A., Platton, S. L., Cooke, D. N., Shafayat, A., Hewitt, H. R., Marczylo, T.H., Morgan, B., Hemingway, D., Plummer, S.M., Pirmohamed, M., Gescher, A.J., Steward, W.P. (2004) Phase I clinical trial of oral curcumin: biomarkers of systemic activity and compliance. Clinical Cancer Research 10(20), 6847-6854.
Shoba, G., Joy, D., Joseph, T., Majeed, M., Rajendran, R., Srinivas, P.S. (1998) Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. 64, 353–356.
Song, Y., Sonawane, N.D., Salinas, D., Qian, L., Pedemonte, N., Galietta, L.J., Verkman, A.S. (2004) Evidence against the rescue of defective DeltaF508-CFTR cellular processing by curcumin in cell culture and mouse models. J Biol Chem 279, 40629–40633.
Cole, G. M., Teter, B., Frautschy, S. A. (2007) Neuroprotective effects of curcumin. U: The molecular targets and therapeutic uses of curcumin in health and disease. Springer US, 197-212.

Leave your thought